Russia

Top 50 Books on Russian History

Nicholas and Alexandra Robert K. Massie | avg rating 4.25–46,995 ratings — published 1967 Catherine the Great: Portrait of a Woman Robert K. Massie | avg rating 3.90–245,002 ratings — published 2011 A People’s Tragedy: The Russian Revolution: 1891–1924 Orlando Figes | avg rating 4.27–9,909… Read More ›

Top 55 Books by Russian Writers to Read

Vladimir Nabokov, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Mikhail Bulgakov, Nikolai Gogol, Ayn Rand, Boris Pasternak, Aleksandr Solzhenitsyn, Isaac Asimov, Yevgeny Zamyatin, Aleksandr Pushkin, Ivan Turgenev, Anton Chekhov, Vassily Grossman, Mikhail Lermontov, Maxim Gorky, Michail Aleksandrovich Sholokhov Lolita (1955) by Vladimir Nabokov… Read More ›